Fremtidsfullmakten stadfestes hos statsforvalteren med 3 vedlegg

Nasjonalforeningen for folkehelsen har beregnet antall personer i Norge med demens til 100.000 mennesker. De tror at antallet vil dobles de neste 20 årene. Det høres svært høyt ut.

Men si at det blir 150.000. Det er også skremmende høyt. På syke-/pleiehjem er det 40.000 plasser. 30.000 av beboerne på sykehjem har en eller annen form for demens. Det vil si at det i dag er 70.000 som bor hjemme med demens. Her er det mange pårørende som gjør en krevende jobb og er “managers” for dem som trenger det.

De fleste ordner nok opp for demente som bor hjemme uten at det foreligger fremtidsfullmakt. Til daglig liv med matinnkjøp, betaling av regninger, godkjenne selvangivelse o.l. så går det nok fint uten fremtidsfullmakt. Men kommer man til det offentlige på institusjon o.l. og skal det skal gjøres større bankdisposisjoner, så må nok “vergefunksjonen” bli offisiell.

Vil man ha full styring, blir det nødvendig med fremtidsfullmakt og stadfestelse av fullmakten hos statsforvalteren. Det må legges ved en legeerklæring. Det ordner det offentlige ved en tilsynslege o.l. når man er kommet på pleiehjem. Men hvis det er en dement som er hjemme, trengs det legeerklæring. Det er laget et eget skjema av statsforvalteren som skal fylles ut og sendes sammen med den originale fremtidsfullmakten. Har man bare en original av fullmakten, kan det være lurt å sende inn rekommandert. Forsvinner fremtidsfullmakten har man et stort problem. Det er bare originalen som gjelder. Kopier gjelder ikke.

Skal det gjøre større disposisjoner som salg av bolig, utdeling av større gaver og forskudd på arv, må statsforvalteren har stadfestet fremtidsfullmakten. Når statsforvalteren har godkjent, er det fremtidsfullmaktens innhold som bestemmer hva som fullmektigen skal og kan gjøre.

Skjemaer nedenfor.

1 GA-8046B_Søknad_om_stadfesting_av_fremtidsfullmakt_221215-1
2 Skjema_Bekreftelse-fra-parorende-ved-ikrafttredelse-av-fremtidsfullmakt
3 Skjema-for-legeerklaring-ved-soknad-om-stadfesting-av-ikrafttredelse-av-fremtidsfullmakt

Del